تضمین وتعهد درکیفیت نظافت منزل

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)


اماتعهد شرکت خدماتی نظافتی به پاکان میثاق به همشهریان محترمی که هرگونه خدمات نظافتی رواز حالارزروکننند,این است که جلب رضایت شما رادرزمینه ی نظافت منزل تضمین میکند.

به این گونه که درصورت هرگونه نارضایتی ازکارنظافتچی خوددرساعت نخست کاربدون پرداخت وجهی کارگر ظرف مدت یکساعت تعویض میگردد.

شرکت نظافتی به پاکان میثاق به شماپیشنهادمیدهدبه منظورحفظ سلامتی خودوخانواده خودو به دنبال آن سلامت بیشترجامعه ازهرگونه اقدام شخصی به منظور هرگونه امور نظافتی و جابه جایی لوازم سنگین منزل جداخودداری کنیدوباهزینه اندک وآسودگی خیال بیشترامورخدماتی ونظافتی خودرابه مابسپارید.

شرکت خدماتی نظافتی به پاکان میثاق همراه وخدمتگذار همیشگی مردم.

خواندن 54 دفعه